جدول الدراسات العليا الإلكتروني (الماجستير) لقسم علوم الحاسوب

 

8:30- 9:30

9:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:30

12:30-1:30

1:30-2:30

Sunday

Mathematical Modeling

ا.م.د. ضمياء عباس

https://meet.google.com/lookup/d624inuslq

 

Academic Writing

م.د. محمد محسن

https://meet.google.com/lookup/eimcafi3za

 

 

Monday

Data Mining

م.د. محسن حسن حسين

https://meet.google.com/lookup/blbvvupsm5

 

Advanced Operating Systems

م.د. هدى فاضل علوان

https://meet.google.com/lookup/bqgsmwlwzt

 

Tuesday

Advanced Networks

م.د. رائد نصر كاظم

https://meet.google.com/lookup/djhyeqopi7

 

 

Distributed Systems

أ.م.د. اياد حميد موسى

https://meet.google.com/lookup/dkk5qyj5rc